Konserniohje

 

Pyhännän kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yh­teisöjen (tytäryhteisöt) omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti.
Tätä ohjetta nouda­tetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.


Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden li­säämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostami­seen.

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakon­serniinsa kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö) ja josta on säädetty kunta-, kirjanpito-, tilintarkastus- sekä osakeyhtiölaissa. Mää­räämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytär­yhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Konserniohje